Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci zajišťujeme ve všech výkonových fázích:

1. Příprava zakázky

Analýza představ klienta, rozsah práce a stanovení potřebných přidružených projekčních profesí, posouzení možností a vhodnosti pozemku pro daný záměr, specifikace potřebných podkladů a průzkumů, dohoda dalšího postupu.

2. Studie stavby

Slouží k ujasnění a ztvárnění představ klienta. Před započetím vlastní práce na studii proběhne prohlídka vybraného pozemku, při které je prozkoumána kvalita a možnosti jeho využití pro uvažovaný záměr.

Výsledným obsahem studie jsou dispoziční návrhy jednotlivých podlaží, orientační řezy objektem, pohledová řešení a osazení objektu na pozemku. Současně s výkresovou částí je zpracován i počítačový model, umožňující lepší představu o navrženém díle.

Studie slouží i jako podklad pro stanovení míst potřebných pro provedení nezbytných průzkumných sond, jako jsou např. hydrogeologický a radonový průzkum. Tyto průzkumy nejsou zahrnuty v ceně za projektovou činnost a zajišťují se individuálně dle potřeby.

3. Dokumentace pro územní řízení

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby vychází ze zpracované studie. Skládá se z výkresové a textové části stavebně-konstrukčního řešení, vč. jednotlivých dalších profesí (statické posouzení, elektro část, voda, kanalizace, plyn, vytápění a vzduchotechnika, požární zpráva), odhadu investičních nákladů, určení požadovaných nároků na energie a odpady, určení zátěže stavby na okolí. K dokumentaci se přikládají i vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

4. Dokumentace pro stavební řízení

Dokumentace pro stavební řízení slouží jako podklad k žádosti o vydání stavebního povolení. Svým obsahem se neliší příliš od předchozího stupně dokumentace pro územní rozhodnutí, ze kterého vychází, pouze ho v určitých bodech doplňuje a rozšiřuje, např. o zprávy hydrogeologického a radonového průzkumu a průkaz energetické náročnosti budov. Tyto dva stupně se v závislosti na charakteru stavby slučují v jedno řízení.

5. Dokumentace pro provedení stavby

Zahrnuje vypracování projektu umožňujícího provedení stavby v souladu s předchozími stupni projektové dokumentace, vč. zahrnutí podmínek stanovených ve stavebním povolení. Zajišťuje koordinaci projektových příloh jednotlivých profesí. Vypracovaná dokumentace musí jednoznačně určovat požadavky na kvalitu a charakterové vlastnosti stavby. Z tohoto důvodu se dokumentace zpracovává v potřebných měřítcích vč. podrobných detailů a je nutným předpokladem pro kvalitní realizaci díla. Součástí této dokumentace je tzv. výkaz výměr a specifikace materiálu spolu s naceněním jednotlivých prací - rozpočet stavby (tento není zahrnut v ceně projektové činnosti).

6. Spolupráce při provádění stavby

Jedná se o tzv. autorský dozor. Při pravidelných kontrolách je dohlíženo na dodržování kvality prováděných prací v souladu s projektovou dokumentací a o těchto kontrolách jsou prováděny zápisy do stavebního deníku. Součástí autorského dozoru je i spolupráce při kolaudačním řízení, při odstraňování kolaudačních závad a spolupráce při řešení závad, které se projeví v záruční době stavby.

Projektovou dokumentaci zpracováváme včetně všech potřebných profesních částí – – stavební část, statika, zdravotně technické instalace (ZTI), vzduchotechnika (VZT), vytápění, chlazení, elektroinstalace, měření a regulace, požární ochrana, komunikace, sadové a terénní úpravy.

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!